SVARĪGS JURIDISKS PAZIŅOJUMS

Šis juridiskais paziņojums attiecas uz visu tīmekļa vietnes saturu ar domēna nosaukumu www.lscgroup.lv un/vai www.vitol.com (turpmāk – tīmekļa vietne) un uz jebkādu saraksti pa e-pastu starp mums un jums. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus pirms tīmekļa vietnes izmantošanas. Tīmekļa vietnes izmantošana norāda, ka Jūs piekrītat šiem noteikumiem neatkarīgi no tā, vai izvēlaties reģistrēties pie mums vai nē. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, neizmantojiet tīmekļa vietni. Šo paziņojumu izdevis Vitol un SIA LSC.

Šajā tīmekļa vietnē un citos drukātajos un elektroniskajos paziņojumos termini “LSC”, “Vitol”, “Vitol Group”, “Uzņēmums” vai “Grupa” var tikt izmantoti ērtības labad un attiecas uz Vitol Netherlands Coöperatief U.A. un tā tiešajiem un netiešajiem meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, no kuriem katrs ir atsevišķs un atšķirīga juridiska persona.  Turklāt vārdi “mēs”, “mūs”, “mūsu” un “mēs paši” tiek izmantoti, lai vispārīgi apzīmētu Vitol grupas uzņēmumus.

1. Licences

1.1. Jums ir atļauts izdrukāt un lejupielādēt izrakstus no tīmekļa vietnes savām vajadzībām, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

(a) nekādi dokumenti vai ar tiem saistītie grafiskie attēli tīmekļa vietnē netiek nekādā veidā pārveidoti;

(b) grafiskie attēli tīmekļa vietnē netiek izmantoti atsevišķi no attiecīgā teksta; un

(c) Vitol un LSC paziņojumi par autortiesībām un preču zīmēm, kā arī šis atļaujas paziņojums ir redzami visos eksemplāros.

1.2. Ja vien nav norādīts citādi, autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem tīmekļa vietnes materiāliem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar fotogrāfijām un grafiskiem attēliem) pieder Vitol un LSC vai tā licences devējiem. Šī juridiskā paziņojuma nolūkos jebkāda veida izvilkumu no tīmekļa vietnes izmantošana, kas nav saskaņā ar 1.1. punktu, jebkādiem mērķiem ir aizliegta. Ja Jūs pārkāpjat kādu no šī juridiskā paziņojuma noteikumiem, Jūsu atļauja izmantot tīmekļa vietni automātiski tiek pārtraukta, un Jums ir nekavējoties jāiznīcina visi lejupielādētie vai izdrukātie izvilkumi no tīmekļa vietnes.

1.3. Saskaņā ar 1.1. punktu nevienu tīmekļa vietnes daļu nedrīkst reproducēt vai uzglabāt nevienā citā tīmekļa vietnē vai iekļaut jebkādā publiskā vai privātā elektroniskās meklēšanas sistēmā vai pakalpojumā bez Vitol vai LSC iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

1.4. Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajos noteikumos, tiek paturētas.

2. Apmeklētāju materiāli un uzvedība

2.1. Izņemot personu identificējošu informāciju, uz kuru attiecas mūsu konfidencialitātes politika, jebkurš materiāls, ko Jūs pārsūtāt vai ievietojat tīmekļa vietnē, tiek uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu. Vitol un/vai LSC nav nekādu saistību attiecībā uz šādiem materiāliem. Vitol un tā pārstāvji var brīvi kopēt, izpaust, izplatīt, iekļaut un citādi izmantot šādus materiālus un visus tajos ietvertos datus, attēlus, audio, tekstu un citas lietas, kas tajos ietvertas, jebkuriem un visiem komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.

2.2. Jums ir aizliegts ievietot vai pārsūtīt uz tīmekļa vietni vai no tās jebkādu materiālu:

(a) kas ir draudošs, apmelojošs, neķītrs, nepiedienīgs, aizvainojošs, pornogrāfisks, aizskarošs, var kūdīt uz rasu naidu, diskriminējošs, draudīgs, skandalozs, musinošs, zaimojošs, pārkāpj uzticību, pārkāpj privātumu vai kas var radīt kairinājumu vai neērtības; vai

(b) attiecībā uz kuru Jūs neesat ieguvis visas nepieciešamās licences un/vai apstiprinājumus; vai

(c) kas veido vai veicina rīcību, kura būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu, izraisa civiltiesisko atbildību vai kā citādi būtu pretrunā ar jebkuras trešās personas tiesību aktiem vai pārkāpj tās tiesības jebkurā pasaules valstī; vai

d) kas ir tehniski kaitīgs (tostarp, bet ne tikai, datorvīrusi, loģiskās bumbas, Trojas zirgi, tārpi, kaitīgi komponenti, bojāti dati vai cita ļaunprātīga programmatūra vai kaitīgi dati).

2.3. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot tīmekļa vietni (tostarp, bet ierobežojumiem, uzlaužot).

2.4. Vitol un/vai LSC pilnībā sadarbojas ar visām tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesas rīkojumu, kas pieprasa vai liek Uzņēmumam atklāt identitāti vai noteikt ikvienu jebkuru personu, kas ievieto jebkādus materiālus, pārkāpjot 2.2. vai 2.3. punktu.

3. Saites uz un no citām tīmekļa vietnēm

Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm tiek sniegtas tikai Jūsu ērtībai. Ja izmantojat šīs saites, Jūs pametat tīmekļa vietni. Vitol un/vai LSC nav pārskatījis visas šīs trešo personu tīmekļa vietnes, kā arī nekontrolē un nav atbildīgs par šīm tīmekļa vietnēm, to saturu vai pieejamību. Tāpēc Vitol un/vai LSC neapstiprina un nesniedz nekādus apgalvojumus par tiem vai jebkādiem tur atrodamiem materiāliem, vai jebkādiem rezultātiem, kas varētu tikt iegūti, tos izmantojot. Ja Jūs nolemjat piekļūt kādai no trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar šo tīmekļa vietni, Jūs to darāt, pilnībā uzņemoties uz sevi risku.

4. Atruna

4.1. Lai gan Vitol un/vai LSC cenšas nodrošināt, lai tīmekļa vietnē esošā informācija būtu pareiza, Vitol un/vai LSC negarantē tīmekļa vietnē esošo materiālu precizitāti un pilnīgumu. Uzņēmums var veikt izmaiņas tīmekļa vietnes materiālos vai tajā aprakstītajos produktos un cenās jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Tīmekļa vietnes materiāli var būt novecojuši, un Vitol un/vai LSC neuzņemas saistības atjaunināt šādus materiālus.

4.2 Tīmekļa vietnes materiāli tiek nodrošināti “tādi, kādi tie ir”, bez jebkādiem nosacījumiem, garantijām vai citiem jebkāda veida noteikumiem. Attiecīgi ciktāl to pieļauj likums, Vitol un/vai LSC nodrošina Jums tīmekļa vietni, pamatojoties uz to, ka Vitol un/vai LSC izslēdz visus apliecinājumus, garantijas, nosacījumus un citus noteikumus (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar apmierinošas kvalitātes nosacījumiem, atbilstību mērķim un saprātīgas rūpības un prasmju izmantošanu), kas, izņemot šo juridisko paziņojumu, varētu būt spēkā attiecībā uz tīmekļa vietni.

5. Atbildība

5.1. Vitol un/vai LSC un jebkurš no tā uzņēmumiem un jebkura no tiem amatpersona, direktori, darbinieki, akcionāri vai aģenti izslēdz jebkādu atbildību un atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties Jums vai trešajai personai (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādiem tiešiem, netiešiem, soda vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem,  vai jebkādi ienākumu, peļņas, nemateriālās vērtības, datu, līgumu, naudas izmantošanas zaudējumiem vai zaudējumiem vai bojājumiem, kas jebkādā veidā rodas no uzņēmējdarbības pārtraukšanas vai ir saistīti ar to, un neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar deliktu (tostarp, bet ne tikai, nolaidību), līgumu vai citādi) saistībā ar tīmekļa vietni jebkādā veidā vai saistībā ar tīmekļa vietnes izmantošanu, nespēju to izmantot vai tās izmantošanas rezultātiem,  jebkuras tīmekļa vietnes, kas saistītas ar tīmekļa vietni vai materiāliem šādās tīmekļa vietnēs, tostarp, bet ne tikai, zaudējumi vai bojājumi, ko izraisa vīrusi, kas var inficēt Jūsu datortehniku, programmatūru, datus vai citu īpašumu, ņemot vērā Jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei, tās izmantošanu vai pārlūkošanu vai jebkādu materiālu lejupielādi no tīmekļa vietnes vai jebkurām tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar tīmekļa vietni.

5.2. Nekas šajā juridiskajā paziņojumā neizslēdz vai neierobežo Vitol un/vai LSC atbildību par:

(a) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies nolaidības dēļ; vai

(b) krāpšanu; vai

(c) nepatiesu priekšstatu par pamatjautājumu; vai

(d) jebkādu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

5.3. Ja, izmantojot materiālus tīmekļa vietnē, rodas nepieciešamība veikt apkopi, remontu vai labot iekārtas, programmatūru vai datus, Jūs uzņematies visas ar to saistītās izmaksas.

6. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šis juridiskais paziņojums tiek regulēts un interpretēts saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem. Strīdi, kas rodas saistībā ar šo juridisko paziņojumu, ir pakļauti Anglijas tiesu jurisdikcijai.