Kompānijas politika

Veselība, drošība, vide un kvalitāte

LSC politika un principi ir vērsti uz darbinieku un sadarbības partneru veselības nodrošināšanu, kuģu drošu ekspluatāciju, vides aizsardzību un mūsu klientu prasību apmierināšanu.

Mūsu prioritātes ir definētas kā

Veselība
Vide
Drošība
Kvalitāte
PILNĪGA CILVĒKU DROŠĪBA
MŪSU DARBĪBAI SAMAZINĀTA IETEKME UZ VIDI
PILNĪGA ĪPAŠUMA DROŠĪBA
KLIENTU APMIERINĀTĪBA

LSC ir apņēmusies pastāvīgi uzlabot veselības, drošības, vides un kvalitātes rādītājus, pastāvīgi uzlabojot savas veselības, drošības, vides un kvalitātes (HSEQ) integrētās pārvaldības sistēmas efektivitāti un sasniedzot izvirzītos mērķus. HSEQ vadības sistēma ietver šādus galvenos uzņēmuma mērķus:

 • Nodrošināt, ka Uzņēmums ievēro visus piemērojamos nacionālos un starptautiskos likumus, kodeksus, vadlīnijas, standartus un citas prasības, kuras Uzņēmums ir apņēmies ievērot.
 • Nodrošināt maksimālu veselības, vides un īpašuma aizsardzību, identificējot un kontrolējot visus riskus veselībai, drošībai un videi un izveidojot atbilstošus aizsardzības pasākumus.
 • Novērst personāla traumas un veselības traucējumus, garantējot drošību birojā un kuģa darbībā, kā arī garantējot drošu un veselīgu darba vidi.
 • Novērst iespējamos kuģu negadījumus un īpašuma bojājumus, stingri ievērojot drošas kuģa ekspluatācijas procedūras.
 • Samazināt Uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi un nodrošināt praksi bez noplūdes.
 • Nodrošināt Klientu apmierinātību, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus mūsu klientiem un apmierinot vai pat pārsniedzot viņu prasības un cerības.
 • Uzturēt veselības, drošības, vides un kvalitātes izpratnes kultūru uzņēmumā visos līmeņos visiem darbiniekiem, lai veicinātu komandas darbu, iniciatīvu, vadību, uzticamību un apņemšanos pilnveidoties.
 • Uzturēt vidi nepārtrauktiem uzlabojumiem attiecībā uz šo mērķu sasniegšanu un nodrošināt nepārtrauktu Uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanu.

Lai izpildītu mūsu apņemšanos LSC:

   
 • nodrošina pietiekamus resursus un atbalstu, lai īstenotu HSEQ pārvaldības sistēmu un nodrošinātu tās efektivitāti;
 • uztur Uzņēmuma darbībai nepieciešamo organizatorisko struktūru, precīzi un skaidri nosakot pienākumus un atbildību;
 • vada kuģus ar augsti kvalificētiem virsniekiem un ierindas jūrniekiem un kontrolē to izglītības, apmācības un kvalifikācijas līmeni saskaņā ar Uzņēmuma prasībām;
 • nodrošina darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanas kursus darba vietā, organizējot nepieciešamo apmācību un kursus;
 • atbalsta darbiniekus viņu profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošanā;
 • nodrošina katra darbinieka motivāciju droši veikt savus pienākumus, uzturot augstus drošības apzinātības, disciplīnas un individuālās atbildības standartus;
 • pievērš īpašu uzmanību tam, lai pastāvīgi uzlabotu personāla drošības vadības prasmes gan krastā un uz kuģiem, nodrošinot gatavību rīkoties ārkārtas situācijās un sadarboties ar attiecīgajām drošības organizācijām, kuru mērķis ir novērst visus identificētos riskus;
 • nodrošina ziņošanu un izmeklēšanu par visiem incidentiem, nedrošām darbībām, gandrīz notikušiem negadījumiem un bīstamiem atgadījumiem un ātri un efektīvi reaģēt uz šiem ziņojumiem, lai neitralizētu šādus draudus un novērstu to atkārtošanos;
 • sistemātiski identificē un novērtē jūras un atmosfēras piesārņojuma avotus, līdz minimumam samazinot negatīvo ietekmi uz vidi visās mūsu darbībās, samazinot emisijas un atbildīgi apglabājot atkritumus;
 • taupa enerģiju un materiālus, efektīvi vadot floti un īstenojot atkritumu pārstrādes un samazināšanas programmas;
 • izstrādā drošības, kvalitātes un vides mērķus, tos uzrauga, mēra un analizē, lai pārbaudītu, vai HSEQ pārvaldības sistēma un visi procesi tiek īstenoti efektīvi;
 • cenšas panākt Klienta apmierinātību, veicot skaidru Klienta vēlmju identificēšanu un aktīvu rezultātu uzraudzību;
 • pārbauda politikas un procedūru efektivitāti, pastāvīgi izvērtē atbilstību, regulāri tās pārskata;
 • nodrošina, ka HSEQ politika tiek paziņota, īstenota, saprasta un uzturēta visos organizācijas līmeņos - gan uz kuģiem, gan birojā.

Šī politika attiecas uz visiem LSC pārvaldītajiem kuģiem un biroju. Veselības, drošības, vides un kvalitātes mērķu sasniegšana ir kopīga atbildība, tai skaitā katra LSC darbinieka atbildība. Lai sasniegtu šos mērķus, no visiem Uzņēmuma darbiniekiem tiek sagaidīts, ka viņi ievēros veselības, drošības, vides un kvalitātes izpratnes kultūru un rīkosies proaktīvi, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbalstu Uzņēmuma mērķu sasniegšanā.

No visiem darbiniekiem tiek sagaidīts, ka viņi ievēros veselības, drošības, kvalitātes un piesārņojuma novēršanas noteikumus un procedūras un veiks visus piesardzības pasākumus, lai pasargātu sevi, savus kolēģus, kuģi, tā kravu un vidi.

Šī politika ir nodota visiem Uzņēmuma darba ņēmējiem, sadarbības partneriem, un citām personām, kas strādā Uzņēmuma labā un vārdā vai kontrolē, ar nolūku, lai viņi būtu informēti par saviem individuālajiem veselības, drošības un vides aizsardzības pienākumiem.

Šī politika ir pieejama Uzņēmuma klientiem, sadarbības partneriem un piegādātājiem.

 

Izpilddirektors Aleksejs Sidorenko